Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD AUTOKEMPU KŘIVONOSKA – sezóna 2024

1.       Tento „Provozní řád“ se vztahuje na veškeré návštěvníky a jejich pohyb v areálu Autokempu Křivonoska (Munice 75, 373 41 Hluboká nad Vltavou) – dále jen Kemp, jehož provozovatelem je společnost Macondo s.r.o., Nádražní 1095/71, 370 04 České Budějovice, IČ: 26030985, DIČ: CZ26030985, IČP: 1012570835.

2.       Host nástupem na ubytování prohlašuje, že bere na vědomí znění Provozního řádu Kempu a zavazuje se jej dodržovat. Současně tím odpovídá za to, že podmínky uvedené v Provozním řádu budou dodržovat všichni členové skupiny, pro kterou bylo ubytování sjednáno. Každý host je povinen seznámit se s tímto provozním řádem. Nástupem hosta na ubytování se má za to, že s Provozním řádem Kempu seznámil a bere jeho obsah na vědomí. Za tím účelem je Provozní řád k nahlédnutí ve vstupní hale správní budovy Kempu a zároveň je kdykoliv k nahlédnutí na webové prezentaci Kempu (www.krivonoska.cz). V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníku Kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem provozovatele Kempu bez náhrady finančních prostředků. Provozní řád Kempu je závazný pro všechny ubytované osoby (hosty), včetně osob neubytovaných, pohybujících se dočasně v areálu Kempu (návštěvníky). Osoba, která poruší provozní řád, bude z areálu Kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele, bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. Rovněž vozidlo takto vykázaného hosta bude odtaženo z areálu na jeho náklady.

3.       Při příjezdu/příchodu do areálu Kempu jsou hosté, nebo návštěvníci povinni se nahlásit v recepci. Zde dostanou potřebné informace a další náležitosti k pobytu či k dočasnému pohybu v areálu Kempu. Bez nahlášení v recepci Kempu není žádný host (týká se i členů skupiny při skupinovém pobytu) považován za ubytovaného. Způsobí-li host nebo návštěvník v době, kdy nebyl řádně nahlášen k pobytu nebo návštěvě, jakoukoliv škodu, odpovídá za ni v plném rozsahu.

4.        Host platí za ubytování předem. Bez úhrady předem buďto celé částky včetně souvisejících poplatků, nebo zbývající částky za ubytování (to v případě, že část ceny byla uhrazena předem formou zálohy) nebude host, ani jeho skupina ubytováni.

5.       Pokud host a celá jeho skupina ukončí pobyt v Kempu dříve, než bylo mezi hostem a Kempem sjednáno (jako platné se rozumí sjednání ústní formou nebo písemně), nepřísluší hostovi žádné vrácení úhrady za ubytování ani za poplatky související s ubytováním.

6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je možný nástup k pobytu v ubytovacích jednotkách od 14.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je Kemp oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, mikrobusy apod.), platí ukončení pobytu v areálu do12.00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je Kemp oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

7.       Hosté ubytovaní v Kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Při nástupu ubytování v chatkách, bungalovech, nebo pokojích,  může pracovník provozovatele Kempu požadovat od klienta vratnou kauci ve výši 500.-Kč na případné drobné škody, nedostatečně provedený úklid nebo hrubé znečištění pokoje či chaty. Kauce je vratná při ukončení pobytu a bezproblémovém předání zařízení, klíčů a zapůjčeného povlečení. U stanů a karavanů složí klient kauci ve výši 300.-Kč.  Při neuklizení prostoru po kempování bude vyúčtován poplatek ve výši 300.-Kč.

8.        Při opuštění ubytovací jednotky v souvislosti s ukončením pobytu je povinností hosta uvedení do původního stavu, v jakém ubytovací jednotku převzal (provedení úklidu včetně vyprázdnění odpadkového koše, zametení a vytření podlahy, uzavření vody, zhasnutí světla, uzavření oken a dveří) a odevzdání klíče na recepci. Úklid se týká i bezprostředního okolí ubytovací jednotky. Pracovník Kempu poté může vyzvat klienta k společné prohlídce stavu ubytovacího zařízení.

9.        Kemp neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci ubytovaných hostů nebo návštěvníků Kempu.

10.      V Kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je každý host povinen dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24.00 hodin do 7.00 hodin. O takové změně bude provozovatel Kempu informovat prostřednictvím informace na webové prezentaci Kempu (www.krivonoska.cz) a písemným oznámením umístěním v prostoru recepce Kempu.

11.    Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Majitel psa, nebo jiných zvířat, zároveň odpovídá za to, že zvíře, které je společně s nimi ubytováno v Kempu, nemá žádnou nemoc nebo jiný důvod, který by znemožňoval pobyt v Kempu.  Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku Kempu. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby nedocházelo k volnému pohybu psů. Pohyb psů či jiných zvířat je v bazénu, (který je součástí Kempu), nebo jeho bezprostředním okolí zakázán.

12.    Majitelé jsou povinni provádět okamžitý úklid exkrementů po svém psovi (či jiném zvířeti, které je spolu s nimi v Kempu ubytováno).

13.    Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté Kempu pouze v prostorech k tomu určených. O pozici těchto prostor podá informaci pracovník provozovatele Kempu.

14.    Hosté, kteří použijí venkovní  elektro přípojku (lze pro karavan, obytný vůz, stan), postupují při zapojení tak, aby neohrozili zdraví své či zdraví ostatních hostů a návštěvníků Kempu. Za žádných okolností není dovoleno zasahovat do rozvodných částí elektrického zařízení. Pokud nedochází ke správné funkci připojení, je toto nutno bezodkladně ohlásit pracovníkovi provozovatele Kempu. Pro připojení pomocí vnějšího elektrického zařízení lze použít pouze řádné a homologované kabely, s neporušenou vnější izolací. Je nepřípustné používat svépomocně zhotovené a upravené díly.

15.  Dobíjení elektromobilů bez vědomí pracovníka provozovatele Kempu není dovoleno. Při zjištění, že dochází, nebo již dříve došlo, k dobíjení elektromobilu bez předchozího ohlášení, bude toto považováno za hrubé porušení provozního řádu a klientovi bude pobyt v Kempu bez odkladu ukončen. Obdrží-li klient souhlas pro dobíjení elektromobilu, platí i zde v plném rozsahu ustanovení podle odst. 14 provozního řádu.

16.   Hosté ubytovaní v Kempu, stejně tak i návštěvníci Kempu, jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad dávat pouze do popelnic, které jsou rozmístěné v areálu Kempu. 

17.   Vylévání chemikálií a olejů do jímek nebo odpadů a používání vlhčeného toaletního papíru a vlhčených utěrek není dovoleno.

18.   Kemp není uzavřen příchozím, ani zde není uplatněn režim ostrahy nebo dozoru. Každý host, nebo návštěvník Kempu, musí chránit svůj majetek a neodkládat věci mimo dosah své kontroly. Za případné poškození či ztráty movitých věcí, které jsou v majetku návštěvníka nebo hosta, nenese provozovatel Kempu žádnou odpovědnost. Hosté a návštěvníci odpovídají za uzamčení a zajištění motorových vozidel (včetně zavazadlového prostoru), motocyklů, jízdních kol. Kemp neručí za případné vniknutí do vozidel, zcizení jejich součástí, nebo nákladu, taktéž Kemp neručí za poškození vozidel vlivem povětrnostních podmínek či zaviněním třetích osob. Toto se týká rovněž motocyklů, nebo jízdních kol a jejich příslušenství

19.   Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných právních předpisů.

20.   Pohyb motorových vozidel v areálu Kempu je možný pouze se zvýšenou opatrností, rychlost vozidel v areálu je omezena na 15 km/hod. Řidiči motorových vozidel (dvoustopých i čtyřstopých) jsou zcela zodpovědní za pohyb jimi řízeného vozidla.  Za jakékoliv škody na zdraví nebo majetku třetích osob zodpovídají podle obecně závazných předpisů. Parkování vozidel je umožněno u objektu, ve kterém má host sjednáno ubytování a je zpoplatněno podle platného ceníku Kempu. Mytí motorových vozidel a jejich údržba či opravy je v celém areálu Kempu přísně zakázáno. Vznikne-li nutnost provést opravu vozidla v základním nezbytném rozsahu, vyrozumí host nebo návštěvník Kempu pracovníka provozovatele Kempu a nutný zásah provede s jeho vědomím, na místě jím určeném

21.   Shodně s předchozím ustanovením jsou stejnou měrou odpovědni také všichni uživatelé jízdních kol, nebo koloběžek.

22.   Kemp nezodpovídá za škody způsobené živelnými událostmi.

23.   Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. O pozici těchto prostor podá informaci pracovník provozovatele Kempu. Během grilování jsou hosté povinni mít po ruce nádobu s vodou, hlídat směr větru a dbát na to, aby kouř neobtěžoval ostatní hosty a aby nevzniklo nebezpečí požáru. Ohniště je po skončení nutné dohasit vodou. Nelze opustit prostor ohniště dříve, než je zaručeno kompletní uhašení ohniště.

24.   Ve všech ubytovacích jednotkách, sociálních zařízeních a budovách v areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

25.   Použití pyrotechniky není v celém areálu Kempu dovoleno. Porušení tohoto ustanovení bude řešeno okamžitým ukončením pobytu hosta, návštěvníka, nebo celé skupiny, pokud se jedná o skupinový pobyt.

26.   Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla z restaurace či prostoru kiosku do chatek, bungalovů, stanů, nebo na volná prostranství, s výjimkou prostoru před kioskem.

27.   V celém areálu kempu, včetně ubytovacích jednotek, je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.

28.   Pohyb všech osob v Kempu je na vlastní nebezpečí. Hosté a návštěvníci musí dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na stav terénu, aktuální povětrnostní podmínky a prostory, ve kterých se pohybují. Za pohyb dětí mladších 15 let odpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci

29.   Zvláštní pozornost s přihlédnutím k bezpečnosti a ochranně zdraví je nutné věnovat skutečnosti, že v areálu se nachází bazén zapuštěný do okolního terénu. Je nepřípustné, aby docházelo k pohybu dětí v okolí bazénu bez dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. Bazén není zajištěn zábradlím, nebo jinou zábranou. Stejně tak je nepřípustné, aby docházelo k užívání bazénu pro jiné účely než osvěžení a koupání. Je zakázáno užívání bazénu podnapilými osobami. Je zakázáno vnášet a konzumovat nápoje při pohybu v bazénu, nebo jeho bezprostředním okolí. Pohyb psů či jiných zvířat je v bazénu, nebo jeho bezprostředním okolí zakázán.

30.   Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré pohybové aktivity hostů či návštěvníků Kempu jsou jimi prováděny na vlastní nebezpečí. Toto platí také pro použití mobiliáře Kempu jako je trampolína, houpačky, prolézačky, skluzavky. Kemp nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

31.   Za bezpečnost dětí při pohybu v celém areálu Kempu zodpovídají rodiče nebo zákonní zástupci dítěte. U skupinových pobytů přechází zodpovědnost na vedoucího skupiny. Samostatný pohyb dětí (do 15 let) na herním mobiliáři Kempu (trampolína, houpačky, prolézačky, skluzavky) není dovolen bez přítomnosti dospělé osoby. 

32.   Pro použití trampolíny je povolen maximální jako počet osob 2 osoby současně, při nepřekročení limitu 150 kg celkové váhy.

33.   Koupání v bazénu či rybníku je výhradně na vlastní nebezpečí hostů a návštěvníků Kempu. Kvalita vody není sledována, ani není provozován žádný dozor nad osobami pobývajícími ve vodě nebo v jejím dosahu (v Kempu není přítomen plavčík). Kemp nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

34.   Projížďka lodí nebo šlapadlem je na vlastní nebezpečí. Pro zapůjčení loďky nebo šlapadla je podmínkou dodržení Půjčovního řádu Kempu, se kterým se musí každý, kdo si uvedené předměty zapůjčí, seznámit. Půjčovní řád je k dispozici v recepci Kempu.

35.   Případné použití vlastních přístrojů a zařízení (elektronika, přenosná ohniště, grily apod.) je možné až po nahlášení pracovníku provozovatele Kempu a získání jeho souhlasu. Jakákoliv manipulace s elektro zařízením v ubytovacích objektech není dovolena. Pokud nedochází ke správné funkci připojení, je toto nutno bezodkladně ohlásit pracovníkovi provozovatele Kempu. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu recepčních nebo vedení společnosti přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.

36. Vynášení nábytku ven z ubytovacích objektů není dovoleno (platí pro mobiliář na bázi dřeva, netýká se plastových prvků určených k použití v exteriéru).

37. Používání dronů v celém areálu Kempu není povoleno.

V Municích, 1.května 2024. Změna vyhrazena.

Macondo s.r.o
IČ 260 30 985
provozovatel Autokempu Křivonoska